Do takiej refleksji może skłaniać treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego („TK”) z 17 lutego 2015 r. (sygn. K 15/13), w którym rozstrzygnięto kwestię zgodności art. 115 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”) z art. 42 ust.1 Konstytucji RP.

Sprawę do TK skierował Rzecznik Praw Obywatelskich („RPO”). Jego uzasadnienie w zasadzie powielało dotychczasową krytykę art. 115 ust. 3 pr. aut. ze strony doktryny i środowisk związanych z korzystaniem z praw autorskich. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych „w inny sposób” niż określone w ust. 1 i 2 tego przepisu (które dotyczą m.in. plagiatu), jeśli działanie to ma na celu „osiągniecie korzyści majątkowej”.

W swoim stanowisku RPO, m.in. zarzucił przepisowi art. 115 ust 3 pr. aut. nieprecyzyjność, polegającą na przyjęciu otwartego zakresu znamion czynu zabronionego, która w efekcie nie pozwala na jednoznaczne ustalenie, co właściwie podlega karze.

W ocenie RPO, użyty w treści przepisu zwrot „w inny sposób niż określony narusza”, nie spełnia konstytucyjnych przesłanek regulacji sankcji w sposób ścisły i precyzyjny, a tym samym narusza zasadę nullum crimen sine lege. W publicznej dyskusji na ten temat, prowadzonej zwłaszcza wśród internautów, padały obawy, że niedochowanie tego standardu legislacji może skutkować niepewnością co do zakresu i wzajemnego rozgraniczenia dozwolonego i niedozwolonego prawem zachowania.

Wyrok TK nie rozstrzygnął jednak wątpliwości co do zakresu stosowania art. 115 ust. 3 pr. aut. Zdaniem Trybunału sięgnięcie przez ustawodawcę do pojęć niedookreślonych należy uznać za uzasadnione charakterem regulacji prawnoautorskiej, stosowanej w warunkach dynamicznych zmian doby nowych technologii. Stąd, ustawodawca zastosował konstrukcję tzw. przestępstwa skutkowego, a więc takiego, o którym decyduje wystąpienie określonego skutku, a nie sposób doprowadzenia do tego skutku.

TK przypomina, że zgodnie z wcześniejszym orzecznictwem konstytucyjnym, standard określoności […]


<logo>