Trybunał Konstytucyjny uznał, że trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie praw autorskich jest niezgodne z Konstytucją RP (sprawa o sygnaturze SK 32/14). Uprawnienie to zostało zawarte w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i pozwala na żądanie zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia za bezprawne, zawinione wykorzystanie cudzego utworu.

art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

Trybunał orzekł, że w zakresie w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj. z zasadą poszanowania i ochrony wolności człowieka oraz z zasadą równej dla wszystkich ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych.

Przy ogłaszaniu wyroku Trybunał zwrócił uwagę, iż w przypadku spraw o naruszenie praw autorskich bardzo często trudno jest ocenić wysokość szkody wynikającej z naruszenia praw autorskich. Rodzi to wysokie pole do nadużyć i w efekcie prowadzi do dochodzenia sum oderwanych od poniesionej szkody. Jak wskazał sędzia Piotr Tuleja „zakwestionowana regulacja zawiera zbyt surową sankcję”.

Konsekwencje tego orzeczenia mogą być bardzo znamienne i należy je już teraz zasygnalizować. Jak wynika z art. 4011 k.p.c., w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny […]


<logo>