28 października b.r. Komisja Europejska przedstawiła plan Unowocześnianie wspólnego rynku: więcej możliwości dla ludzi i biznesu (Upgrading the Single market: more opportunities for people and business), którego celem jest „uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku”. Centralnymi elementami planu są: wspieranie rozwoju małych i średnich firm, a w szczególności start-upów, promowanie innowacyjności, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania oraz wzmacnianie pozycji konsumentów. W Planie Komisji znalazły się ogólne założenia dotyczące dalszej harmonizacji przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej, a także walki z dyskryminacją konsumentów i przedsiębiorców ze względu na ich narodowość lub miejsce zamieszkania, w tym z blokowaniem geograficznym.

Prawa własności intelektualnej

Komisja podkreśliła, że efektywny i łatwo dostępny system ochrony własności intelektualnej jest szczególnie istotny w przypadku małych i średnich firm oraz start-upów. Bardzo często firmy te nie dysponują środkami, które umożliwiłyby im skuteczną ochronę przysługujących im praw własności intelektualnej. Mając to na względzie, Komisja planuje wprowadzenie rozwiązań usprawniających europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń oraz weryfikację krajowych systemów ochrony IP. Komisja zauważa również potrzebę harmonizacji przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń w sprawach o naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania wskazują, że małe i średnie firmy w bardzo dużym stopniu polegają na tajemnicy jako środku ochrony swojego know-how. Obecnie ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jest regulowana przepisami krajowymi, co utrudnia mniejszym przedsiębiorcom walkę z jej naruszeniami.

Korzystna dla małych i średnich firm ma być także dalsza harmonizacja regulacji dotyczących własności przemysłowej. Plan Komisji zakłada, że w latach 2016-2017 zostanie wprowadzony system jednolitego patentu europejskiego oraz zostanie utworzony Jednolity Sąd Patentowy. W najbliższym czasie Komisja ma odnieść się do wątpliwości dotyczących relacji między jednolitym patentem europejskim a patentami […]


<logo>