Ograniczenia terytorialne licencji na korzystanie z treści chronionych prawem autorskim to od wielu miesięcy przedmiot nieustannej dyskusji na forum UE w kontekście możliwych kierunków reformy prawa autorskiego. Na razie nie zanosi się na rewolucję w kwestii tzw. geoblokad – ograniczeń w dostępie do treści ze względu na położenie geograficzne. Jednak jest szansa na małą zmianę – na zapewnienie ciągłości w dostępie do usług online ich abonentom podczas podróży na terenie UE.

Dlaczego? Parlament Europejski i Rada wystąpiły z wnioskiem zawierającym projekt Rozporządzenia w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (dalej jako: Rozporządzenie) czyli – innymi słowy – ułatwienia korzystania z cyfrowych treści niezależnie od granic Państw. Co może się zmienić? Podczas podróży wewnątrz UE zachowamy dostęp do usług online, do których mamy wykupiony dostęp i z których korzystamy na terenie Polski. Jednak jadąc np. do Niemiec czy Wielkiej Brytanii nadal nie uzyskamy dostępu do usług online, do których dostęp jest możliwy jedynie dla zamieszkujących na terenie tego kraju.

Usługi objęte przepisami rozporządzenia

Rozporządzenie miałoby objąć swym zakresem zarówno usługi świadczone odpłatnie (niezależnie od tego, czy płatność została dokonana bezpośrednio na rzecz dostawcy usługi online czy też np. na rzecz dostawcy, który oferuje w pakiecie usługę telekomunikacyjną i usługę online), jak i te świadczone bez opłat. W obu przypadkach kluczowy jest fakt, czy dostawca jest w stanie zweryfikować państwo członkowskie zamieszkania swoich abonentów. Przepisy będą bowiem miały zastosowanie tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej. Objęcie omawianą regulacją również usług, których dostawca nie jest w stanie sprawdzić państwa zamieszkania abonenta, oprócz znacznych kosztów, mogłoby pociągnąć za sobą konieczność znacznej zmiany sposobu świadczenia usług.

Autorzy projektu w uzasadnieniu podkreślają, że w razie przyjęcia i wejścia w życie Rozporządzenia, nie będzie potrzeby renegocjacji dotychczas zawartych umów przez podmioty […]


<logo>