Jak co roku mocą Zarządzenia Dyrektora PISF zostały wprowadzone nowe Programy Operacyjne na rok 2016, które różnią się w pewnych kwestiach od treści tych zeszłorocznych. A ponieważ Programy Operacyjne PISF to lektura obowiązkowa każdego producenta, ubiegającego się o dofinansowanie z instytutu, poniżej prezentujemy informacje dot. najważniejszych zmian obowiązujących w 2016 r.

Po pierwsze, potwierdzono, że z grona uprawnionych do składania wniosku o dofinansowanie wyłączone są podmioty bądź osoby fizyczne, wobec których PISF wystąpił na drogę sądową o zwrot dofinansowania, a także ci, którzy nie wywiązali się z wcześniejszych zobowiązań, takich jak: zwrot pożyczki, zwrot stypendium, nieprzekazanie należnych PISF zysków z eksploatacji. Stanowi to odzwierciedlenie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o kinematografii, ustanawiającego zakaz dofinansowania przez Instytut podmiotu, który w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem.  Instytut już od dawna stosował zasadę, zgodnie z którą podmiot, naruszający umowę z nim zawartą był wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez 3 lata. Dlatego można powiedzieć, że zmiana ta ma charakter przede wszystkim edukacyjny i informacyjny wobec producentów.

W przypadku uzyskania dofinansowania na rozwój projektu danego filmu oraz następnie jego produkcje, w latach poprzednich producent obowiązany był zwrócić otrzymaną dotacje na rozwój projektu przy wypłacie I raty dotacji przyznanej na produkcję (następowało potrącenie należności). Obecne Programy przewidują możliwość wnioskowania przez producenta o zwyżkę, będącą równowartością dotacji na development, w przypadku skutecznego rozliczenia dotacji na rozwój projektu. Oznacza to, iż producent, który rozliczy się z uzyskanego dofinansowania na development w sposób prawidłowy i PISF rozliczenie zaakceptuje, będzie mógł ubiegać się o otrzymanie pełnej kwoty na realizację produkcji. To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla producentów.

W Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, został wprowadzony mechanizm, który istniał już w PISF w umowach o dofinansowanie w […]


<logo>