Jak wynika z Raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowanego w dniu 30 grudnia 2015 r. polscy przedsiębiorcy otrzymali w 2014 roku ponad 25 mld zł pomocy publicznej, a więc o ok. 15% więcej niż w 2013 roku. Jednak ten wzrost nie dotyczy wszystkich branż. Procentowy udział branży kreatywnej w ogólnym dofinansowaniu z roku na rok ulega pogorszeniu.

W roku 2014 Polski Instytut Sztuki Filmowej udzielił w ramach ‘programu dofinansowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przedsięwzięć z zakresu kinematografii’ pomocy publicznej w wysokości 46,1 mln złotych w formie dotacji, (tj. o 70% mniej niż w rekordowym roku 2011 kiedy to przeznaczono ok. 146 mln zł). W 2014 roku największe wsparcie w branży filmowej przyznano Filmotece Narodowej (ok. 4 mln zł), Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne (ok. 4 mln zł) oraz Stowarzyszeniu Filmowców Polskich (3,6 mln zł).

Pomoc publiczna na prace badawczo-rozwojowe również uległa zmniejszeniu. W ciągu ostatnich dwóch lat spadła bowiem z 1 273,1 mln do 528,1 mln zł. Dofinansowanie przybrało formę dotacji, refundacji, i pożyczek preferencyjnych. Z całej puli z 2014 roku 347,8 mln zł przeznaczono na badania przemysłowe. Najwięcej pomocy (ok. 455 mln zł) udzielił m.in. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach funduszy europejskich, regionalnych programów operacyjnych dotyczących badań i rozwoju najwięcej pomocy udzielili również marszałkowie województw w ramach pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (ok. 32 mln zł), Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach pomocy finansowej na badania, usługi doradcze i szkolenia udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ok. 27 mln zł), przedsiębiorcy realizujący programy unijne i z tego tytułu będący podmiotami udzielającymi pomocy w ramach pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (ok. 9 mln zł), Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu dotyczącego przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy […]


<logo>