Udzielanie wsparcia z wykorzystaniem środków publicznych przedsiębiorcom, poza ściśle określonymi przypadkami, jest zakazane. Dla sektora audiowizualnego pojawiły się jednak nowe możliwości.

Zgodnie z prawem unijnym, co do zasady udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z wykorzystaniem środków publicznych jest zakazane poza ściśle określonymi przypadkami, określonymi w prawe unijnym oraz w praktyce Komisji Europejskiej. Znaczna część działalności kulturalnej prowadzonej w celach komercyjnych, jest uważana za formę działalności gospodarczej. W konsekwencji, wsparcie ze środków publicznych na prowadzenie działalności komercyjnej w zakresie kultury jest uznawane za pomoc publiczną.

W praktyce oznacza to, że wsparcie takie może być udzielane zgodnie z prawem unijnym, jeżeli (i) jego kwota nie przekracza 200 tys. zł w okresie trzech lat podatkowych (pomoc de minimis), (ii) w przypadku, gdy spełnia warunki określone w Rozporządzeniu nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Rozporządzenie GBER) albo (iii) zostanie uprzednio zatwierdzona przez Komisję Europejską, w tym w oparciu o zasady wskazane w Wytycznych w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne albo bezpośrednio na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

 

Rozporządzenie GBER dobre dla sektora audiowizualnego ale bez gier wideo

W przypadku sektora audiowizualnego, dopiero w 2014 r. pojawiła się możliwość udzielenia pomocy (w kwocie przekraczającej próg de minimis), bez obowiązku uprzedniego zgłoszenia tej pomocy do Komisji Europejskiej. Pomoc dla sektora audiowizualnego została bowiem wprost przewidziana w Rozporządzeniu GBER (art. 54), które obowiązuje od 1 lipca 2014 r. i zastąpiło poprzednio obowiązujące Rozporządzenie nr 800/2008 (które nie przewidywało osobnego wyłączenia dla pomocy przeznaczonej na produkcję utworów audiowizualnych).

Oznacza to, że przy spełnieniu warunków Rozporządzenia GBER, producenci utworów audiowizualnych mogą wystąpić o pomoc na […]


<logo>