Każdy wniosek o udzielenie dofinansowania przez PISF jest opiniowany przez ekspertów. Po zaopiniowaniu wniosków Dyrektor PISF wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania na dany projekt, bądź odmawia przyznania dofinansowania. Istnieje także możliwość przesunięcia decyzji do następnej sesji, bądź skierowania do poprawek.

Zgodnie z Programami Operacyjnymi PISF na rok 2016, w przypadku, gdy wniosek otrzymał negatywną decyzję Dyrektora PISF, wnioskodawca może złożyć odwołanie w terminie do 15 dni od daty ogłoszenia wyników sesji na stronie internetowej PISF. Odwołania składane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzja Dyrektora PISF w przedmiocie przyznania (promesy) bądź odmowy przyznania dofinansowania nie jest decyzją administracyjną, co zostało już jednoznacznie potwierdzone w orzecznictwie (postanowienia NSA z 5 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 89/14, II GSK 90/14, II GSK 91/14)[1]. W związku z tym, odwołanie od decyzji Dyrektora PISF nie musi spełniać wymagań odwołania w myśl przepisów artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Decyzja negatywna Dyrektora PISF. Odwołanie

Odwołanie winno, m.in. być złożone w formie pisemnej i być opatrzone własnoręcznym podpisem. Powinno też zawierać informacje, jakiego projektu dotyczy oraz konkretnie sprecyzowany wniosek (o co wnosimy). Odwołanie winno posiadać też merytoryczne i szczegółowe uzasadnienie, z jakich przyczyn wniosek Producenta winien być rozpoznany pozytywnie.

Dyrektor PISF rozpatruje odwołania w terminie 30 dni liczonych od upływu 15 dni od opublikowania wyników sesji na stronie internetowej PISF. Odpowiedź na odwołanie również zawiera merytoryczne i szczegółowe uzasadnienie.

W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania Dyrektor PISF może – jeżeli zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wniosku – skierować wniosek do ponownego zaopiniowania przez ekspertów. Decyzja w przedmiocie dofinansowania wydana po uzyskaniu tych opinii jest ostateczna. Oznacza to, że nie przysługuje już od niej odwołanie. Nowe okoliczności zależą od tego, z jakich przyczyn wniosek został oceniony negatywnie. Przy […]


<logo>