Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian w obszarze prawa autorskiego. Mają one m.in. wpłynąć na ilość i różnorodność utworów i innych chronionych treści udostępnianych online, poprawić klarowność zasad dla podmiotów działających online i wzmocnić pozycję posiadaczy praw autorskich i pokrewnych w negocjowaniu  umów licencyjnych, w tym poprawić możliwości pobierania przez nich wynagrodzeń za korzystanie z chronionych treści na platformach cyfrowych.

 

Celem zmian jest również wzmocnienie pozycji wydawców prasowych w obrocie elektronicznym poprzez przyznanie im nowych praw, analogicznych do praw producentów filmowych, producentów nagrań i innych podmiotów działających w sektorach kreatywnych. Nowelizacja przewiduje również modernizację przepisów w zakresie dozwolonego użytku. Została ona ujęta w cztery propozycje legislacyjne (projekty rozporządzeń i  dyrektyw), które KE przedstawiła 14 września 2016 r., podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej.

 

Zwiększenie ilości i różnorodności chronionych treści  w Internecie

Nowe przepisy ułatwiają nadawcom uzyskiwanie zezwoleń od podmiotów praw autorskich i pokrewnych na nadawanie programów telewizyjnych online w innych państwach członkowskich,  w ramach simulcasting’u i usług typu catch – up (wprowadzają zasadę państwa pochodzenia znaną z tzw. dyrektywy kablowo-satelitarnej). Ułatwienia w uzyskiwaniu zezwoleń od podmiotów praw autorskich i pokrewnych mają również zostać wprowadzone dla operatorów oferujących pakiety kanałów telewizyjnych (świadczących usługi reemisji). Przepisy zawarte w projekcie Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej zwanej „Dyrektywą”) zobowiązują także państwa członkowskie do utworzenia bezstronnych organów, wspierających podmioty praw autorskich w negocjowaniu umów licencyjnych z dostawcami oferującymi usługi wideo na żądanie (VoD).

Projekt Dyrektywy przewiduje również ułatwienia dla instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa narodowego (np. muzeów, archiwów) w digitalizacji i udostępnianiu za granicą znajdujących się na stałe […]


<logo>