Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

z dnia 3 lutego 2001 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 168)

Art. 1

1. Utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych.

2. Pieczę nad dobrami wymienionymi w ust. 1 sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”.

3. Minister jest w szczególności uprawniony do dochodzenia ochrony dóbr, o których mowa w ust. 1, w wypadku korzystania z nich w sposób przynoszący ujmę.

4. Kwoty zasądzone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rzecz instytutu, o którym mowa w art. 4.

5. Wykonywanie obowiązków wymienionych w ust. 1–3 oraz w art. 3 minister może, we wskazanym przez siebie zakresie, zlecić instytutowi, o którym mowa w art. 4.

Art. 2 Uznaje się miejsce urodzenia Fryderyka Chopina – Dworek w Żelazowej Woli wraz z otaczającym go zabytkowym parkiem – za dobro kultury narodowej, podlegające ochronie przewidzianej w niniejszej ustawie.

Art. 3 Ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina obejmuje w szczególności:
1) kultywowanie wiedzy i pamięci o nim,
2) prowadzenie badań i współdziałanie w rozwijaniu wiedzy o twórczości i osobie Fryderyka Chopina,
3) popularyzowanie jego twórczości, w tym w szczególności przez:
a) podejmowanie lub współfinansowanie wydań nagrań, nut i innych publikacji,
b) organizowanie lub współfinansowanie koncertów,
c) podejmowanie lub wspomaganie finansowe konkursów lub innych inicjatyw mających na celu prezentację utworów i popularyzację wiedzy o Fryderyku Chopinie,
d) współdziałanie w popieraniu i rozwijaniu wykonawstwa twórczości Fryderyka Chopina w kraju i za granicą,
4) pozyskiwanie, gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie przedmiotów oraz miejsc związanych z jego życiem i twórczością,
5) ochronę dóbr osobistych wymienionych w art. 1 ust. 1 oraz działania zmierzające do zachowania integralności twórczości Fryderyka Chopina.

Art. 4

1. Tworzy się Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zwany dalej „Instytutem”.

2. Instytut jest państwową instytucją kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

3. Instytut posiada osobowość prawną.

4. Organami Instytutu są:
1) Dyrektor Instytutu,
2) Rada Programowa Instytutu.

5. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 5 Zadaniem Instytutu jest:
1) ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina,
2) samodzielne lub na podstawie umowy – poprzez inne osoby – zarządzanie nieruchomościami i innymi rzeczami związanymi z Fryderykiem Chopinem, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub będącymi w posiadaniu państwowych jednostek organizacyjnych,
3) współdziałanie z jednostkami państwowymi i samorządowymi, organizacjami oraz osobami fizycznymi w działaniach stanowiących ochronę dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Art. 6

1. Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina nadaje się odznakę honorową „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”.

2. Odznakę honorową „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina” nadaje minister.

3. Minister określa, w drodze rozporządzenia, tryb oraz zasady nadawania odznaki, o której mowa w ust. 1, jej wzór i sposób noszenia.

Art. 7

1. Ustawa nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

2. Roszczenia przewidziane w ustawie wymienionej w ust. 1 dla bliskich twórcy wykonuje w odniesieniu do utworów Fryderyka Chopina minister. Przepisy art. 1 ust. 1 ustawy stosuje się odpowiednio.

Art. 8 W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

Art. 9 Powstanie Instytutu może nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Art. 10

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. W odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych wykorzystujących nazwisko lub podobiznę Fryderyka Chopina, ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i odnosi się także do znaków towarowych używanych w dniu jej wejścia w życie.