Sąd Najwyższy uznał, że pomysł na pakiet ubezpieczeniowy zapisany w formie instrukcji jego stosowania stanowi utwór i podlega ochronie prawno-autorskiej. Warto na ten wyrok zwrócić uwagę, bowiem pomysł czy idea nie stanowią utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie podlegają ochronie w tym trybie.

W omawianej sprawie powód będący agentem ubezpieczeniowym jednego z towarzystw ubezpieczeniowych opracował (poza zakresem swoich obowiązków agencyjnych) projekt pakietu ubezpieczeniowego i zaproponował towarzystwu jego wprowadzenie, a następnie przedstawił w formie pisemnej instrukcje do zaproponowanego pakietu. Pakiet obejmował ubezpieczenia majątkowe połączone z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Instrukcja opisywała szczegółowo przedmiot poszczególnych ubezpieczeń wchodzących w skład pakietu, wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia, a także ograniczenia odpowiedzialności, wysokość składki i sposób jej określenia.

Dokonując ustaleń, Sąd Okręgowy uznał, że opracowanie będące instrukcją pakietu ubezpieczeniowego, stanowiło utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sąd wskazał m.in., że „opracowanie przybrało utrwaloną postać, która znalazła swój wyraz w pismach” twórcy pakietu skierowanych do towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto uzasadniał, iż opracowanie (pakiet) nie miało postaci prostej kompilacji produktów ubezpieczeniowych, lecz było dziełem „oryginalnym i nowatorskim”. Sąd Apelacyjny oddalając apelację, podzielił ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji i odrzucił m.in. zarzut pozwanego, że doszło do naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sąd Apelacyjny podtrzymał argumentację sądu pierwszej instancji, iż przedmiotowy projekt spełnia kryteria kwalifikujące do kategorii „utworów”.

Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który uznał za bezzasadny, przedstawiony w skardze kasacyjnej, zarzut naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazując, że opracowanie w postaci projektu pakietu ubezpieczeniowego (instrukcji do tego pakietu) było […]


<logo>