Jak wskazuje już sama definicja produkcji filmowej zawarta w ustawie o kinematografii, na wyprodukowanie filmu składa się wiele czynności o bardzo różnorodnym charakterze, tj.: artystycznym, ekonomicznym, prawnym, technicznym. Produkcja filmu jest procesem uzależnionym od wielu aspektów, nie zawsze zależnych od woli producenta. Na porządku dziennym przy dużych, wielomilionowych, pełnometrażowych produkcjach stosuje się ubezpieczenie elementów produkcji filmu od różnych ryzyk, których nie można przewidzieć w trakcie planowania tego wieloetapowego przedsięwzięcia.

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń przeznaczonych dla producentów filmowych, które gwarantują ochronę ubezpieczeniową, np. w sytuacji nieszczęśliwych wypadków członków ekipy na planie zdjęciowym, nieukończenia zdjęć zgodnie z harmonogramem czy zniszczenia sprzętu na planie zdjęciowym. Często jednak sama możliwość skorzystania z ubezpieczeń będzie uzależniona od terytorium, na którym produkowany jest dany film. Firmy ubezpieczeniowe stosują bowiem wyłączenia terytorialne i ochrona ubezpieczeniowa może nie obejmować np. krajów w stanie wojny czy krajów, w odniesieniu do których – przed podpisaniem umowy ubezpieczenia – odpowiednie władze polityczne wydały i opublikowały opinię odradzającą wyjazdy do nich lub po prostu o których wyłączeniu postanowił ubezpieczyciel ze względu na to, że wydają mu się niebezpieczne.

Kogo lub co można ubezpieczyć na planie filmowym

Należy zacząć od najbardziej popularnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czyli ubezpieczenia dla członków ekipy na wypadek śmierci, trwałego i częściowego inwalidztwa oraz pokrywającego zwrot kosztów leczenia w razie wypadku na planie. Jest to zatem ubezpieczenie, które pokryje szkody związane z utratą zdrowia członków ekipy na planie zdjęciowym. Niestety, nie każdego rodzaju wypadek na planie będzie zazwyczaj uzasadniał wypłatę odszkodowania. Okoliczności, w jakich zostaną pokryte szkody na osobie, będą szczegółowo określone w Warunkach Ogólnych Ubezpieczenia (OWU) i będą one zależne od zakresu ubezpieczenia oraz ,,sumy […]


<logo>