Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, czyli tzw. ustawy o zachętach. Projekt przewiduje m.in. likwidację zasady automatyzmu w przyznawaniu wsparcia finansowego i wprowadzenie czynnika eksperckiego w postaci opiniowania wniosku dotyczącego wsparcia przez niezależnych ekspertów.

Automatyzm obecnego systemu

Trzy lata temu weszła w życie ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnych, której celem jest m.in. poprawa warunków funkcjonowania rynku produkcji audiowizualnej i zachęcanie zagranicznych inwestorów do  inwestowania kapitału w produkcje realizowane w Polsce. W ramach przyjętego systemu, producenci, koproducenci i podmioty świadczące usługę na rzecz produkcji audiowizualnej zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną realizowaną w Polsce mogą starać się o zwrot 30% polskich kosztów kwalifikowalnych, z tym że polskie koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę naliczania wsparcia finansowego, nie mogą przekroczyć 80% całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej.

Wśród wymagań, które muszą spełnić ubiegający się jest m.in. osiągnięcie minimum 51% punktów w teście kwalifikacyjnym oraz złożenie wniosku w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem prac. Środki finansowe przyznaje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Obecny system zakłada swoisty automatyzm, gdyż po spełnieniu wymagań formalnych przez ubiegających się, środki przyznawane są w kolejności złożenia, na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, aż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok. Projekt nowelizacji, który obecnie poddany jest konsultacjom publicznym, zakłada znaczące zmiany w tym zakresie.

Komisja ekspercka

Największą zmianą, którą zaproponowano w projekcie nowelizacji, jest opiniowanie utworu audiowizualnego przed przyznaniem wsparcia przez niezależnych ekspertów. Autorzy projektu nowelizacji w jego uzasadnieniu […]


<logo>