Realizacja produkcji audiowizualnej, określonej ustawowo jako zespół czynności:

 • twórczych,
 • organizacyjnych,
 • ekonomicznych,
 • prawnych,
 • technicznych,
 • prowadzących do wytworzenia utworu audiowizualnego,

wymaga współpracy ze sztabem osób, zajmujących zarówno stanowiska twórcze jak np. reżyser, scenograf, aktorzy, montażysta oraz stanowiska wspierające, często typowo organizacyjne (garderobiany, sekretarka grupy zdjęciowej czy też ochrona planu).

Osoby współpracujące przy produkcji audiowizualnej z reguły nie podlegają przepisom prawa pracy. Praca wykonywana na podstawie umowy o pracę jest powtarzalna w codziennych lub dłuższych odstępach czasu i posiada trwalszy od umów cywilnoprawnych charakter. Ponadto stosunek pracowniczy w odróżnieniu od umów cywilnoprawnych wymaga spełnienia łącznie przesłanek go charakteryzujących:

 • osobiste wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy;
 • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy;
 • świadczenie pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
 • świadczenie pracy w czasie wyznaczonym przez pracodawcę;
 • odpłatność wykonywanej pracy.

Z tego też powodu powszechnie stosowaną praktyką w produkcji audiowizualnej jest zawieranie z osobami fizycznymi umów cywilnoprawnych: umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, nieuregulowanej innymi przepisami, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenia.