Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii weszła w życie 1 listopada 2021 r., a wybrane przepisy będą stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r. Zmiany spowodowane są koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. [1] Poza uregulowaniem zasad działalności platform udostępniania wideo, nowela porządkuje przepisy dotyczące lokowania produktów, zmienia dopuszczalne limity slotów reklamowych, a także rozszerza obowiązki odnoszące się do oznaczania audycji. Jakie jeszcze zmiany przewidują nowe przepisy? 

Platformy udostępniania wideo

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w nowych przepisach jest uregulowanie kwestii funkcjonowania platform udostępniania wideo, za pomocą których użytkownicy udostępniają tworzone przez siebie treści audiowizualne. Dotychczasowa sytuacja prawna w tym zakresie była dosyć skomplikowana, a platformy tego typu funkcjonowały w przeważającej mierze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uregulowanie sytuacji dostawców platform udostępniania wideo jest więc niezwykle pożądaną i konieczną zmianą. 

W świetle nowych przepisów dostawca platformy udostępniania wideo nie będzie ponosił odpowiedzialności za treści udostępniane na platformie wideo przez jej użytkowników. Na dostawców platform nałożone zostały pewne obowiązki, w tym m.in. odnoszące się do informowania o strukturze właścicielskiej czy wprowadzania stosownych zabezpieczeń dotyczących ograniczania dostępu do nieodpowiednich treści osobom małoletnim. Doprecyzowano również kwestie dotyczące regulaminu platformy, którego obowiązek posiadania wynikał de facto już z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Zmiany precyzują również m.in. uprawnienia […]


<logo>