1 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Zmiany spowodowane są koniecznością implementacji dyrektywy 2018/1808 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 listopada 2018 r[1]. Oprócz przepisów dotyczących działalności platform udostępniania wideo, czy zmian w zakresie oznaczania treści szkodliwych dla małoletnich, nowe przepisy wprowadzają także pewne zmiany w zakresie przekazów handlowych. W jaki sposób zostały one rozstrzygnięte w nowelizacji?

Limity dotyczące reklam i telesprzedaży

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej. Nowela wprowadziła zmiany w tym zakresie zastępując je określonymi przedziałami czasowymi. Od 1 listopada 2021 r. łączny czas nadawania reklam w godzinach od 6:00 do 18:00 nie może przekroczyć 144 minut, a w godzinach od 18:00 do 24:00 nie może przekroczyć 72 minut. W godzinach od 24:00 do 6:00 limity zostały całkowicie zniesione.

W nowelizacji zmieniono również zasady umieszczania tzw. ogłoszeń własnych nadawcy. Dotychczas takie ogłoszenia wliczane były do limitów dotyczących reklam i telesprzedaży. Obecnie ustawodawca wyłączył takie przekazy z ogólnego limitu, utrzymując jednocześnie, że ogłoszenia własne nadawcy mogą być nadawane wyłącznie między audycjami.

Niewielka zmiana zaszła w przepisach dotyczących przerywania transmisji zawodów sportowych. Po wejściu w życie nowelizacji możliwe jest przerywanie transmisji w celu nadania pojedynczej reklamy. Celem takiej regulacji jest umożliwienie zamieszczania pojedynczych reklam w naturalnych przerwach w zawodach, które nie wynikają z zasad rozgrywania danych zawodów. Czymś nowym jest również możliwość przerywania audycji skierowanych do dzieci, które trwają dłużej niż godzinę.

Lokowanie produktów i sponsorowanie

Spore ułatwienie w zakresie interpretacji przepisów dotyczących lokowania produktów wprowadza zastąpienie […]


<logo>