Udzielanie wsparcia finansowego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej jest niewątpliwie istotnym aspektem tworzenia warunków do rozwoju polskich projektów audiowizualnych. W czasie wypełniania wniosków dotyczących dofinansowań i zachęt może jednak pojawić się wątpliwość wnioskodawcy czy kondycja powiązanych z nim podmiotów może przeszkodzić mu w otrzymaniu finansowania. Czy zatem zła sytuacja spółki powiązanej z wnioskodawcą ma wpływ na przyznanie wsparcia finansowego od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?

Wsparcie finansowe jako pomoc publiczna

Zarówno wsparcie finansowe, o którym mowa w ustawie o zachętach[1], jak i to z ustawy o kinematografii zalicza się do kategorii pomocy publicznej. Obydwie ustawy wskazują ponadto kategorie podmiotów, którym nie może zostać udzielone wsparcie finansowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o kinematografii PISF nie może udzielić dofinansowania przedsięwzięcia podmiotowi, który:

  1. posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
  2. pozostaje pod zarządem komisarycznym albo znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, lub
  3. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem.

W art. 10 ustawy o zachętach wskazane jest natomiast, że wsparcia finansowego nie przyznaje się przedsiębiorcy, który:

  1. ma zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
  2. pozostaje pod zarządem komisarycznym albo znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, lub
  3. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe nie przedłożył raportu końcowego z prac objętych wsparciem finansowym, zwanego dalej “raportem”, lub
  4. nie zwrócił przyznanej przez Rzeczpospolitą […]

<logo>