4 lutego 2022 r. minął termin na składanie wniosków w ramach pierwszej sesji Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa na rok 2022. Czym są Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i jakie zmiany czekają nas w tym roku?

Programy Operacyjne PISF

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii nakłada na Polski Instytut Sztuki Filmowej obowiązek realizowania szeregu zadań w dziedzinie kinematografii, w tym m.in. dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów.

Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej to obszerny dokument, który kompleksowo opisuje szczegółowe zasady regulujące proces aplikowania o dofinansowanie, procedurę zawierania umów z Instytutem, współpracę beneficjentów z Instytutem w toku realizacji dofinansowanych zadań, a także kwestie rozliczania dofinansowań i kwalifikowalności kosztów. Po uzyskaniu dotacji, zasady współpracy beneficjenta z Instytutem reguluje dodatkowo zawarta umowa dofinansowania.

Programy Operacyjne są ogłaszane co roku przez Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej po ich zatwierdzeniu przez Radę Instytutu i można się z nimi zapoznać na stronie internetowej PISF przed rozpoczęciem pierwszej sesji naboru wniosków. Są one uprzednio konsultowane z przedstawicielami środowisk filmowych. Co roku zmienia się łączna kwota środków i ich alokacja pomiędzy Programami Operacyjnymi – zależnie od przychodów, jakie w danym roku osiąga PISF. Zmienia się także alokacja pomiędzy poszczególnymi Priorytetami w ramach danego Programu Operacyjnego. Instytut reaguje też na zmieniającą się sytuację w branży filmowej, co roku dostosowując treść programów do nowo identyfikowanych problemów kinematografii.

Struktura Programów Operacyjnych

Zasadniczo jest pięć Programów Operacyjnych, w ramach których Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje swoje zadania […]


<logo>