Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2013 r., I CSK 109/13

  • Zwrot “rzetelne wykorzystanie utworu” powinien być rozumiany szeroko, a wobec braku jego definicji legalnej uznaje za wskazane sięgnięcie do kryteriów określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten ma charakter klauzuli generalnej, zastępującej dyspozycje stron umowy i zezwalającej na odtworzenie zakresu uprawnień korzystającego z utworu. Zgodnie z tym uregulowaniem, sposób korzystania z utworu powinien być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami.

 

Opracowanie: LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy