Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2014 r., III APa 10/13

  • Zatrudniony operator obrazu, może działać na podstawie różnych umów, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i jako realizacja zobowiązania cywilnoprawnego.
  • Wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy jest jedną z najistotniejszych cech stosunku pracy; brak natomiast podporządkowania o charakterze pracowniczym przesądza o braku podstaw do przyjęcia, że mamy do czynienia z umową o pracę.
  • Przedmiotem umowy o dzieło może być osiągnięcie rezultatu w postaci materiału filmowego, czy zdjęciowego, chronionego prawem autorskim.

Opracowanie: LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy