Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r., VI ACa 212/14

  • Twórczością jest dobór, układ lub uporządkowanie składników utworu tj. poszczególnych ujęć, czy nawet dobór podkładu muzycznego.
  • Ochrona naruszeń dóbr osobistych ma na celu usunięcie skutków naruszeń i kompensata doznanej krzywdy bez elementów represji podmiotu, który jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych.
  • Sformułowanie „stosowne wynagrodzenie” to wynagrodzenie, jakie mógłby otrzymać podmiot prawa autorskiego, w przypadku zawarcia z nim umowy o korzystanie z utworu w zakresie dozwolonego naruszenia.

 

Opracowanie: LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy