Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2003 r., I ACa 733/02

  • Udział w sesji zdjęciowej osoby znanej, popularnej nie zawiera sam w sobie zgody na opublikowanie jej wyników, tym bardziej jeśli ta osoba stawiała warunki finansowe, a strony w tym zakresie nie doszły ostatecznie do porozumienia. Ewentualna możliwość wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku za wynagrodzeniem nie uchyla bezprawności działania korzystającego z wizerunku, jeśli tej zgody ostatecznie nie uzyskał.
  • Istnienia zgody uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku, które wyłącza bezprawność działania zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego, ani jej zakresu nie domniemywa się. Zgoda na wykorzystanie wizerunku musi być zatem niewątpliwa i to także co do warunków i płaszczyzn dopuszczalnego wykorzystania.
  • W odniesieniu do osób znanych poczucie krzywdy związanej z bezprawnym wykorzystaniem ich wizerunku do celów komercyjnych jest pogłębione, co ma wpływ na wysokość należnego im zadośćuczynienia.

 

Opracowanie: LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03

  • Wizerunek to składowa cech fizycznych, które pozwalają na identyfikację wśród innych ludzi oraz dodatkowych elementów związanych z wykonywanym zawodem (tj. charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem).
  • Art. 81 ust. 1 praw autorskich stanowiący prawo do ochrony wizerunku, nie stanowi przeszkody dla jego rozpowszechnienia w drodze umowy. Przy tym nie wymaga się udowodnienia działanie producenta w wyborze najbardziej skutecznych form dotarcia z przekazem reklamowym i promocyjnym do szerokiego kręgu adresatów.
  • Wyrażenie zgody w umowie z producentem bez ograniczeń czasowych i ograniczenia środków służących do przekazu reklamy i promocji, na wykorzystanie swojego wizerunku dla celu promocji i reklamy filmu, powoduje, iż producent przenosząc posiadane prawo do wykorzystania wizerunku osoby, z którą zawarł tą umowę – nie narusza tej umowy, ani przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Opracowanie: LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy